Prof.Dr.SHEFQET LULAJ

CURRICULLUM VITAE – AKADEMIKE

Të dhënat personale

Prof. Dr. Shefqet Lulaj, u lind më 14.03.1954 në Broliq, Pejë.
Adresa : Lagja e Universitetit
Rr. I p.n.
10.000 Prishtinë, Kosovë
Tel. 045/200761 e-mail : shlulaj@yahoo.com
• Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Pejë me sukses të shkëlqyeshëm.
• Fakultetin e Mjekësisë e kreu në Universitetin e Prishtinës më 1979 me notë mesatare 9,1.

• Më 1979 u punësua në Klinikën e Gjinekologjisë me Obstetrikë të Fakultetit të mjekësisë në Prishtinë
• Specializimin në Gjinekologji dhe Obstetrikë, e kreu në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Zagrebit me 26.04.1985.
• Prej vitit 1985 i punësuar në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në cilësinë e mjekut specialist.
• Studimet postdiplomike në lëmin e Perinatologjisë me Neonatologji i kreu ne Universitetin e Zagrebit, ku edhe magjistroi më 1988.
• Tezën e Doktoratës me titull “Aspekti socio-mjekësor i vdekshmërisë perinatale në Kosovë” e mbrojti më 1998 në Universitetin e Prishtinës.

I. Veprimtaria arsimore

Në vitet 1986-1999 është zgjedhur asistent i lëndës Gjinekologji me Obstetrikë në Fakultetin e mjekësisë në Prishtinë.
• Më, 16.12.1999  docent i lëndës Gjinekologji me Obstetrikë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës.
• Më 06.04.2005  profesor i asocuar për lëndën Gjinekologjia me Obstetrikë.
• Më 13.05.2009  profesor i rregullt për lëndën Gjinekologji me Obstetrikë në Fakultetin e mjekësisë në Prishtinë.II. Aftësimet profesionale
• Më 1995 në Bad Orb, Germany, në mjekësi alternative” Aplikimi i akupunkturës në gjinekologji dhe obstetrikë”.
• Më 1996 në Universitin e Düsseldorf-it, Fakulteti i mjekësisë, Klinika për Gjinekologji dhe Obsetrikë.
• Më 1999 në Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medicin (DEGUM) Köln, Gjermani mori diplomën e ultrasonistit në mjekësi.
• Në periudhën kohore 1999-2000 në Universitetin e Köln-it, Klinika për Gjinekologji dhe Obstetrikë, Fakulteti i mjekësisë, ngritje profesionale.
• Klinika e Gjinekologjisë me Obstetrikë në St.Josefs-Hospital Wiessbaden, Frauenklinik, Wiessbaden, Germany – 2004, ngritje profesionale.
• Në 2005 në Prishtinë WHO Gjin./Obst. Kursi “ Evidence Based Maternal and Newborn care “.
• Në 2006 në American Hospital, Istanbul, Fertilizimi i Asistuar ( IVF et ET ) – Ngritje profesionale.
• Diploma Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound , Dubrovnik-Croatia, 2009
• Kursi “ Ehokardiografia fetale “ 2010, Prishtinë
• Workshop “ Perspektivat në gjineko-onkologji dhe trajnimi në kolposkopi” European Society of Gynaecological Onkology (ESGO), 2010, Prishtinë.

•Fetal Medicine Fondacion Germany e. V / FMF/. Certificate, 2016

III. Veprimtaria profesionale
Prof. Dr. sci. Shefqet Lulaj, është anëtar i Shoqatave të ndryshme profesionale e shkencore, kryesisht në lëmin Gjinekologji me Obstetrikë qe prej shumë vitesh. Ai ka marrë pjesë në shumë seminare të organizuara në vend dhe jashtë vendit  me qëllim të standardizimit të kritereve diagnostike dhe terapeutike bashkohore .
Prof. Dr.sci. Shefqet Lulaj mori pjesë aktive në shumë kongrese duke prezantuar punimet e veta të karakterit shkencore-profesional, e të cilat janë përzgjedhur për publikim nga komitetet e tyre shkencore, në librin e abstrakteve të kongresit.
Ka qenë kryesues dhe anëtar i shumë komisioneve për hartimin e ligjeve, akteve nënligjore dhe strategjive në mjekësi.
Ka një numër të konsideruar të publikimeve brenda dhe jashtë vendit.

I V. Anëtarësimi

• Kryetar i Shoqatës së Gjinekologëve dhe Obstetërve të Kosovës
• Kryetar i Komitetit Kosovar për Shëndetin e Nënës dhe Fëmijës
• Anëtar i Shoqatës së mjekëve Gjerman
• Anëtar në FIG

• Anëtar në EBCOG
• Anëtar i Kryesisë të Shoqatës së Ultrasonistëve të Kosovës
• Kryetar i Shoqatës medico-humanitare “ Ndihmë Kosovës” në Gjermani.
• Anëtar i Shoqatës Internacionale për Ultrasonografi në Obstetrikë dhe Gjinekologji – ISUOG .


V. Mirënjohje

• Nga Ministria e Shëndetësisë, për kontributin e madh dhënë zhvillimit të shërbimeve shëndetësore në Kosovë, 2006
• Nga Shoqata e Obstetërve dhe Gjinekologëve të Kosovës, për kontributin e dhënë në zhvillimin dhe përparimin e mjekësisë në fushën e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Kosovë, 2006
• Nga Shoqata e mamive të Kosovës, për kontributin dhe angazhimin në përmirësimin e shëndetit të nënave dhe fëmijëve, 2007
• Nga Caritas Luxembourg, për angazhim rreth implementimit të projektit në renovimin e Klinikës së Gjinekologjisë me Obstetrikë, 2007
• Nga Kosovo-Dartmouth Alliance for Healthy Newborns, për mbështetje të “ Improving Outcomes in Pregnancy”, 2007
• Nga FSSHK, Seksioni Sindikal i QKUK-së, për kontributin e dhënë në themelimin e sindikatës së pavarur të shëndetësisë së Kosovës, 2009
• Nga QKUK-së, për punë dhe angazhim të veçantë gjatë vitit 2009


VI. Pjesëmarrja në takime kombëtare dhe ndërkombëtare profesionale dhe shkencore
• Kryetar i Këshillit organizativ të Simpoziumit Ndërkombëtar “ Mjekësia feto-amtare sot dhe në të ardhmen”, 2003 Prishtinë
• Kryetar i Këshillit organizativ të Konferencave vjetore “ Gjendja perinatale në Kosovë “ në vitet 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201

 Kryetar i Këshillit organizativ i Kongresit të I-rë   në Gjin./Obst. Kosovë 2012

 Kryetar i Këshillit organizativ i Kongresit të II-të   në Gjin./Obst. Kosovë 2014

Kryetar i Këshillit organizativ i Kongresit IIInë Gjin. / Obst. Kosovë, 2016

Edukim i Vazhdueshëm Profesional në Gjermani në temat:
• “ Neue Aspekte in der Diagnostik und Therapie der Osteoporoze”
• “ Harninkontinenz/Ursache-Diagnostik und Therapie”
• ” Diagnostik und Therapie der Pankreaserkrankungen”
• “ Diagnostik und Therapie von Gerinnunsstörungen”
• “ Hormontherapia in der Menopause”
• “ Akute und chronische Diarrhoen-Ursachen, Diagnostik und therapie “
• “ Diabetes mellitus, von der Behandlung der Komplikationem bis zur                       Pankreastransplantationem”
• “ Transseksualität – Aspekte der Geschlechter-differenzirung”
• “ Neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten; Langzeitprognose Frügeborener unter 1000g Geburtsgewicht”
• “ Drogenabhänmgigkeitm – Prävention, Therapie, Rehabilitition “
• “ Interdisziplinäre Betreuung des chronischen Rheumakranken”
• “ Neue Therapieverfahren bei schwerren Fettstoffwechselstörungen”
• “ Entwicklung und Einsatz der pränatalen diagnmostik – Wohin führt der Weg?

• Kontracepcioni oral
• Sterilizimi dhe fertilizimi in vitro
• Planifikimi strategjik për përgjigje ndaj HIV/AIDS-it në Kosovë
• Vdekshmëria perinatale në Kroaci
• Gjakderdhjet intrakraniale te prematuriteti
• Parandalimi i sëmundjeve të gjirit “ Breast cancer prevention”

Pjesëmarrje në Konferenca, Kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare:
• Simpoziumi Ndërkombëtar “ Mjekësia materno fetale sot dhe në të ardhmen” 2003, Prishtinë
• Simpoziumi i II-të shkencor ndërkombëtar “ Ultrasonografia diagnostke në mjekësi, 2003 Prizren
• Simpoziumi ndërkombëtar shkencor “ Terapia antimikrobike dhe rezistenca m- praktika, problemet dhe perspektiva” 2004 Prishtinë
• Simpoziumi “ Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2004 “ 2005, Prishtinë
• Simpoziumi i III-të shkencor ndërkombëtar “ Ultrasonografia në mjekësi “ 2006, Prizren.
• Simpoziumi “ Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2005 “ 2006, Prishtinë
• Simpoziumi i IV-të shkencor ndërkombëtar “ Ultrasonografia në mjekësi “ 2006, Prizren
• Konferenca e II-të profesionalo-shkencore “Sy obstruktiv dhe infeksionet respiratore” 2006, Prishtinë, Kosovë.


• Seminari klinik “ Tromboembolozmi, etiologjia, diagnostifikimi dhe trajtimi, 2006, Prishtinë
•  Kongresi i VIII i FIGO-së 2006 Kuala Lumpur, Malaiysia.
• Takimi profesional me tema nga fusha e Endokrinologjisë, 2007, Prishtinë
• Improving Outcomes in Pregnancy. Kosovo-Dartmouth Alliance for Health Newborns . Conferenc in Perinatal Medicine, 2007 Pristina, Kosovo
• Congress “The project of Maternal Infant care development between Peja Hospital and Vento Region” Peja, 2007
• Simpoziumi i I-rë ndërkobtar i IVF, 2007, Gjakovë
• Simpoziumi “ Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2006 “ 2007, Prishtinë
• Simpoziumi “ Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2006 “ 2007, Prishtinë
• Simpoziumi “ Gjendja perinatale vjetore – Shëndet për të gjithë “ 2008, Prishtinë
• Mjekësia Perinatale. Kongresi i XXI Europian. 2008, Stamboll. Turqi
• Simpoziumi i III-të i IVF në Kosovë, Gjakovë, 2009
• Simpoziumi “ Ditët Kosovare të Shëndetit Riprodhues “ 2009, Prishtinë
• I-st Albanian Congress of Gynecology and Obstetrics, 2009, Tirana
• Reproductive halth meetings from Adriatic to China, Pristina, Kosovo, 2009
• Kongresi i XIXtë Botëror i Ultrasonografisë i Gjinekologji dhe Obstetrikë, Hamburg, Gjermani, 2009
• Kongresi i IXtë Botëror i Mjekësisë Perinatale, Berlin, Gjermani, 2009
• Simpoziumi i IV-të i IVF në Kosovë, Gjakovë, 2010
• KOGA Anual Coference 2010 & 2-nd RCOG Eurovision Coference, 2010, Prishtina
• Kongresi i XXtë Botëror në Ultrasonografi në Obstetrikë dhe Gjinekologji, Pragë, Republika Çeke, 2010
• 21st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 18-22 September 2011 Los Angeles, USA.
• German-Kosovan medical training seminar , Professional policy and clinical education, 26-27 September 2011, Pristina, Kosovo.

• XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics , 7-12 October 2012 , Roma Italy

• III Albanian Congress of Gynecology and Obstetrics,2013, Tirana

• Kongresi i II-të i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2014, Prishtinë

• 1 Hervatski Kongres Menopauzalne Medicine , Zagreb, 20/21 studenog, 2014

• IV Albanian Congress of Gynecology and Obstetrics,2015, Tirana

• The XIII Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reporductive Medicine, May 14 – 16, 2015 / Ljubljana, Slovenia

• Kongresi i III-të i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2016, Prishtinë

• MSRM Symposium “ From gametes to offspring “  Budva, Montenegro  20 /22.04.2017

• V  Albanian Congress of Gynecology and Obstetrics,2017, Tirana

• 26thEBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 8, 9, 10 March 2018 Paris, France

  • 2nd International Congress of Perinatal Care, 10-12 May, Durrës, Albania.
  • Kongresi i IV Kosovar i Gjinekologjisë me Obstetrikë Prishtinë, 2018


• Tashmë kandidati ka siguruar një përvojë 30 vjeçare të begatshme profesionale e shkencore.
• Përvojë e begatshme në procesin mësimor praktik dhe teorik në studimet themelore dhe në ato pasuniversitare në mjekësi.
• Ligjërues në shkollën e ultratingullit
• Mentor në edukimin e mjekëve në specializim
• Këshilltar lokal në projektin ndërkombëtar “ Këshilltari ndërkombëtar për Klinikën Obstetrike ” International Advisor to the Obstetric Clinic” Raporti final.
• Drejtor i projektit ndërkombëtar të FIGO-së “ Ulja e mortaliteti të nënës dhe fëmijës në Kosovë “
–  Ligjërues në Alarm International të Shoqatës së Obstetërve/Gjinekologëve të Kanadasë.

–  Ligjërues në Kursin “ Ehosonografia në Obstetrike “ Prishtinë, 2013

–  Ligjërues në Kongresin e III-të Ndërkombëtar i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë,

   2013, Tiranë.

–   Ligjërues në  Kursin “ Ehosonografia Obstetrike “ Prishtinë, 2014

–   Ligjërues i ftuar në Op Symposium, me karakter ndërkombëtar në Spital Oberengadin,

     Samedan, 2014,  Zvicër.

  • Mentor i dy punimeve të doktoratës
  • Mentor i katër punimeve të magjistraturës
  • Mentor i 34 punimeve në Bachelor
  • Mentor i modulit në studimet e Doktoratës “ Sëmundjet e induktuara nga shtatzënia” 2015

Publikimet :
      •    Hartues i Fletores për shtatzëna
      •    Doracak i standardeve obstetrike dhe neonatologjike ( Libër )
      •    Udhërrëfyes klinik për Obstetrikë dhe Neonatologji   ( Libër )

•    Udhërrëfyes klinik për diabetin ( Libër )

•    13 Monografi “ Gjendja perinatale në Kosovë “,2000, 2001, 2002, 2003, 2004,            2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.


VII. Pozicionet aktuale
• Konsulent profesional, Klinika e Gjinekologjisë me Obstetrikë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.VIII. Aktiviteti pedagogjik

Dr. sci. Shefqet Lulaj Prof. rregullt, që nga viti 1985 mbanë mësim në lëndën Gjinekologji me Obstetrikë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës, si dhe në studimet postdiplomike.
Është anëtar i komisioneve të shumta për pranim, vlerësim dhe mbrojtje të temave të magjistraturës dhe doktoratës, si dhe anëtar i shumë komisioneve për avancim të kandidatëve në thirrje akademike.

Bartës i modulit të Studimeve të Doktoratës “ Sëmundjet e induktuara nga shtatzënia” 2015IX. Aktiviteti shkencor dhe publikimet

1. Ahmetaj H, Haxhialeviq S, Lulaj Sh. Prikaz tireoidnih bolesnika u našoj tireoidnoj ambulanti, sa bosebnim osvetom na adenoma toxicum. Acta medica et stomatologica studentorum Iugoslavica, 1977

2. Lulaj Sh, Gashi E, Kastrati B, Hoxha S. Pjesmarrja e malformacioneve kongjenitale në vdekshmërinë perinatale në Klinikën e Gjinekologjisë me Obstetrikë në Prishtinë. Takimet e IV-ta profesionale të Kosovës, 19863. Kastrati B, Mekuli S, Lulaj Sh, Hoxha S. I posalinduri të nënat e sëmuara nga EPH gestozat. Takimet e IV-ta profesionale të Kosovës.1986

4. Gashi E, Lulaj Sh, Hoxha S, Dervishi Z. Prezentimi podalik i fëmijës si shkak i anomalive kongjenitale të mitrës. Takimet e IV-ta profesionale të Kosovës.1986

5. Lulaj Sh, Kastrati B, Gashi E, Hoxha S. Shkaqet e vedkshmërisë perinatale në klinikën e Gjinekologjisë me Obstetrikë. Takimet e IV-ta profesionale në Kosovë.1986

6. Lulaj Sh, Kastrati B, Hoxha S. Kako do nižeg perinatalne smrtnosti u Klinici za ginekologiju i obstetriciju u Pristini. Treċi ginekološki i akuški dani B i H, Zenica, 19867. Hoxha S, Lulaj Sh, Kastrati B. Uzroci mrtvorodjenosti u Klinici za ginekologiju i opstetriciuju u Pristini. Treći ginekološki i akuserski dani BiH, Zenica, 1986

8. S.Hoxha S, Lulaj Sh,  Sefa R. Ishod porodjaja kod privremeno odljubljivanje normalne usadjene postelice. Zbornik radova X Kongresa ginekologa Jugoslavije, Novi Sad,1986

9. Kastrati B, Mekuli S, Hoxha S, Lulaj Sh. EPH gestoze u maloletnice. Zbornik radova X Kongres ginekologa Jugoslavije, Novi Sad,1986

10. Gashi E, Dervishi Z, Lulaj Sh, Keqa B. Obim veštaćkog prekida trudnoće i kontracepcije u općini Pristina. Zbornik radova X Kongresa ginekologa Jugoslavije, Novi Sad,1986

11. Lulaj Sh, Sefa R Mbrojtja perinatale e nënave në komunën e Prishtinës dhe vdekshmëria perinatale. Përmbledhje punimesh. Takimet e punëtorëve shëndetësor të Kosovës, 1986

12. Haxhiu R , Ahmedi Xh, Gashi E, Lulaj Sh, Bekteshi R, Pavlović M. Perinatalna zdravstvena zaštita u SAP Kosovo od 1979 do 1987 godine. XXIII Ginekološko-akušerska nedelja, Beograd, 1989


13. Lulaj Sh. Uzroci perinatalne sdmrtnosti u općni Priština ( punim i magjistraturës) Zagreb, 1987

14. Lulaj Sh. Aspekti socio-mjekësor i vdekshmërisë perinatale në Kosovë (disertacion i doktoranturës) Prishtinë, 1998

15. Lulaj Sh, Ferizi Sh, Shala E, Latifi S. Mütter-Kindersterblichkeit vor und während der Zeit des Krieges im Kosova. 16 Jahrestagung der Union Arabischer Mediziner in Europa (ARABMED), Düsseldorf-Germany, 1999


16. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Kastrati B, Hoxha M, Gojani P. Lufta në Kosovë dhe ndikimi i saj në vdekshmërinë perinatale. Simpoziumi ndërkombëtar” Emergjenca mjekësore në konfliktet luftarake “Përmbledhje e rezymeve. Prishtinë, 2000

17. Lulaj Sh, Hoxha S, Paçarda M. Shkaqet e vdekshmërisë perinatale në Kosovë, Praxis medica. Vol. 43(1) 2001; 14-17

18. Lulaj Sh, Hoxha M, Rafuna N, Latifi S, Hoxha S. Malformacionet fetale dhe diagnostikimi antenatal ultrasonik. Simpoziumi i parë shkencor ndërkombëtar “ Ultrasonografia diagnostike në mjekësi” Programi final dhe rezymetë. Prizren. 2002

19. Kolgeci S, Lulaj Sh. Shpeshtësia e aberacioneve kromozomale të çiftet bashkshortore me deshtime spontane. Praxis medica 2003; 43(1);31-37

20. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S. Insuficienca kronike e veshkave, hemodializa dhe shtatëzënësia. Praxis medica. 2003; 45(1); 97-98

21. Kolgeci S, Lulaj Sh, Hyseni N, Llullaku S. Shpeshtësia e aberracioneve numerike të kromozomeve të fëmijët me keqformime. Praxis Medica, 2003; 45 (1); 67-74


22. Lulaj Sh, Kotori M, Ramadani Sh, Ademaj T. Metodat aktuale të prerjes cezariane.Simpoziumi Ndërkombëtar “ Mjekësia feto-amtare sot dhe në të ardhmen. Prishtinë, 2003

23. Kotori M, Lulaj Sh, Ramadani Sh, Ademaj T. Ultratingulli dhe malformacionet e frytit. Simpoziumi Nderkombëtar “ Mjekësia feto-amtare sot dhe në të ardhmen” Prishtinë, 2003

24. Latifi-Hoxah S, Lulaj Sh , Gashi-Luci L, Mulliqi Gj, Taravari L Infeksionet vaginale në shtatzënësi me agjent mikrobik aerob dhe SIIA ( Sindromi i infeksionit intraamnial – horioamnioniti). Simpoziumi i Parë Ndërkombëtar i Dermatovenerologëve të Kosovës. Libri i rezymeve, 2003. Prishtinë.

25. Lulaj Sh, Kotori M , Latifi S, Ramadani Sh. Defektet e tubit neural – diagnostikimi i hershëm i tyre. Simpoziumi i dytë shkencor ndërkombëtar “ Ultrasonografia diagnostike në mjekësi” Programi final dhe rezymetë, Prizren 2003.

26. Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Kelmendi H, Hoxha M. Mbijetesa e pacientës me HELLP sindrom. Simpoziumi i dytë i Shoqatës së Internistëve të Kosovës. Abstarktët, Prishtinë, 2003.

27. Rexhaj I, Lulaj Sh, Imeri B, Sejdiaj Gj, Nikqi B. Frekuenca e prerjes cesariane – indikacionet dhe llojet e teknikës operative në Departamentin e Obstetrikës – Spitali Rajonal Pejë. Simpoziumi Ndërkombëtar” Mjekësia feto-amtare sot dhe në të ardhmen”. Prishtinë 2003.

28. Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Kotori M, Gashi-Luci L. Ndryshimet makroskopike në placentë – ndikimi në fryt. Simpoziumi Ndërkombëtar “ Mjekësia feto – amtare sot dhe në të ardhmen”. Prishtinë, 2003.

29. Lulaj Sh, Ademaj T, Ramadani Sh, Latifi S, Belegu F, Kelmendi H, Berisha N, Hoxha M, Rexhaj I. Vdekshmëria perinatale në Kosovë. Simpoziumi Ndërkombëtare “ Mjekësia feto – amtare sot dhe në të ardhmen “ Prishtinë, 2003 .

30. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Lila A, Kolgeci S, Ramadani Sh. Gjendja perinatale në Kosovë për vitin 2003. Praxis Medica. 2004 ( 2 ); 95-100

31. Lulaj Sh. Antibiotikët në shtatzëni dhe laktacion. Simpoziumi Ndërkombtar Shkencor “ Terapia antimikrobike dhe rezistenca – praktika, problemet dhe perspektivat “ 2004, Prishtinë.

32. Kolgeci S, Lulaj Sh, Azemi M. Reprodukcijski rizici nositelja strukturnih komosomskis razmjestanja .Gynaecol Perinatal 2004 : 13 (4 ) : 159 -164


33. Lulaj Sh me bp. Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2004. Prishtinë, ( Momografi) 2005

34. Lulaj Sh, Rafuna N, Katori M, Arifi H, Behluli M, Belegu F, Ramadani Sh. Matja ultrasonografike e Indeksit të Lengut Amnial. Simpoziumi i katërt ndërkombëtar “ Ultrasonografia në mjekësi “ Programi final dhe rezymetë. Prizren 2005

35. Lulaj Sh, Shala M, Hoxha M. Manuali i standardeve në obstetrikë dhe neonatologji. Libër, 2005 Prishtinë.


36. Lulaj Sh me bp. Situata perinatale në Kosovë 2000-2005. Prishtinë, ( Monografi ) 2006

37. Lulaj Sh, Kotori M, Rafuna N. Roli i Dopplerfluksimetrisë së arteries umbilikale në diagnostikimin e vuajtjës fetale të shtatzënat me sëmundje hipertenzive. Simpoziumi i IV shkencor nderkombtar “ Ultrasonografia në Mjekësi “ . Prizren 2006

38. Lulaj Sh, Kotori M. Modusi i kryrjes së lindjes të shtatzënat me IVF et ET. Simpoziumi i Parë Nderkombtar i IVF. 2007 Gjakovë.

39. Lulaj Sh. Application of ultrasound in obstetrics durin pregnancy and determination of fetal anomalies. Kongresi i Irë Italiano – Kosovar në The project of Maternal Infant Care development between Peja Hospital and Veneto Region, Pejë 2007

40. Lulaj Sh me bp. Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2006, Prishtinë,  Monografi, 2007


41. Lulaj Sh, Hoxha-Latifi S, Kotori M, Hoxha S, Gashi A, Ramadani Sh, Hoxha M, Kolgeci S. Perintal and maternal mortality in Kosovo in the year 2005. Gynecol Perintal 2007;16 (4) : 191-195

42. Lulaj Sh, Kotori M, Rafuna N, Arifi H, Belegu F, Behluli M, Latifi S, Ramadani Sh.
Roli i Doppler luksimetrisë së arteries umbilikale në diagnostikimin e vuajtjes fetale te shtatëzënat me sëmundje hipertenzive. Praxis Medica 2008, Vol. 49, No , 75-79.

43. Lulaj Sh me bp. Udhërrëfyes klinik për obstetrikë dhe neonatologji. Prishtinë, 2008

44. Lulaj Sh me bp. Gjendja perinatale ne Kosovë 2000-2007. Prishtinë, 2008

45. Paçarada M, Lulaj Sh, Kongjeli N, Obërtinca B. Impact of socio-economic factors on the onset of menarche in Kosovar girls. Journal of Chinese Clinical Medicine; 2008, 10;Vol.3,No10. 541-548.

46. Lulaj Sh . Situata perinatale në Kosovë 2000-2008, Prishtinë, Monografi, 2009


47. Paçarada M, Lulaj Sh, Kongjeli N, Kongjeli G, Obertinca B, Veliu A. Correlation of postmenopausel endometrial changes determined by tranvaginal sonography and histopathological analysis. Journal of the Turkish German Gynecological Association.Volume :10 Issue: 1; 35-8, 2009


48. Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Morina M, Zejnullahu V, Kongjeli N, Muhaxhiri F. Menaxhimi antenatal i pacienteve me rrezik lindje të parakohshme në Klinikën e Gjinekologjisë me Obstetrikë në Prishtinë, 2007. Përmbledhje abstraktesh. Ist Albanian Congress on Obstetrics – Gynaecology, March 2009, Tiranë.

49. Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Morina M, Zejnullahu V, Kongjeli N, Ibishi V. Vdekshmëria fetale në Klinikën Obstetrike – Gjinekologjike. Përmbledhje abstraktesh. I-st Albanian Congress on Obstetrics – Gynaecology, March 2009, Tiranë.

50. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Paçarada M, Hoxha S, Tolaj J, Lila A
Causes of Perinatal and Maternal Mortality in Kosovo in 2006,
XIX World Congress of Gynecology and Obstetrics, Cape Town, South Africa , 2009


51. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Kotori M, Rafuna N. Hypertensive disorders in pregnancy and Doppler fluximetry of the umbilical artery 19th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Hamburg, 2009


52. Rafuna N, Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Kotori M. Sonographic measurement of the Amniotic Fluid Index and causes of Olygohydramnion 19th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Hamburg, 2009

53. M.Kotori, Sh.Lulaj, N.Rafuna, H.Arifi. The role of ultrasound in prenatal diagnosing of the pathological invadation of placenta in myometrium. 19th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Hamburg, 2009

54. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Paçarada M, Tolaj J, Lila A, Gashi A. Situata perinatale në Kosovë për vitet 2000-2007, Buletini i shkencave mjekësore, Vëllimi 40. Nr.2, f. 145, Tiranë, 2009

55. Lulaj Sh. Color Doppler Use in Patology Pregnancies. Turkey-Kosova Reprofuctive Health Conference “ Reproductiv halth meeting from Adriatic to China “ August 2009, Prishtina.

56. Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Arifi H, Zejnullahu P, Kelmendi H. Trajtimi i pacientës me sindrtomin Hellp. Buletini i shkencave mjekësore, Vëllimi 40 Nr.2 f.193-4, Tiranë, 2009


57. Arifi H, Lulaj Sh, Belegu F, Demolli S, Qafleshi A. Domethënia klinike e Doppler-it të arteries umbilikale ( AUm ) dhe arteries cerberi media ( ACM ) në parashikimin e përfundimit të pafavorshëm perinatal. Buletini i shkencave mjekësore, Vëllimi 40, Nr.2 f.195, Tiranë 2009

58. Arifi H, Lulaj Sh, Belegu F, Demolli S. Ekzaminimi Doppler, zhvillimi i Noch-it diagnostik në arterien terine në parashikimin e hipertensionit të induktuar nga shtatzënia dhe kufizimit të rritjes fetale. Buletini i shkencave mjekësore, Vëllimi 40, Nr.2 f.196, Tiranë, 2009.

59. Paçarada M, Lulaj Sh, Kongjeli G, Kongjeli N, Qavdarbasha H, Obërtinca B. Colposcopic Changes on Number of Sexual Partners, Births and Contraceptive Use. Medical Archives. Journal of B i H Pysicians. 2009, Volume 63. Nr.3. 137-140

60. Sh. Lulaj, S. Latifi Hoxha, M. Paçarada, S. Hoxha, J. Tolaj, A. Lila . Causes of perinatal and maternal mortality in Kosovo year 2005. Int J Gynecol Obstet Volume 107, Suplement 2 (2009 ) P S 249

61. AB Lalonde, H McMullen, AC Lee, Dr Lauré Adrien, Canada, Dr René Laliberté. Ms Charlotte Landry. Kenya, Dr Omondi Ogutu,
UK, Dr Tony Falconer. Prof. Will Stones. Kosovo, Assoc Prof Shefqet Lulaj, Canada, Dr Ferd Pauls.
Dr Albert Lila, Ms Cathy Ellis. Moldova, Dr Stratulat Petru, UK, Prof. Jason Gardosi 

 Safe motherhood and newborn health: FIGO initiatives 2006–2010

 International Journal of Gynecology & …, 2009 – Elsevier

62. M E Sadiku, Sh Lulaj, G BajraktariA BrovinaSh PonosheciB DaciE Sefedini, Sadiku  The  risk  factors for gestational diabetes mellitus among Kosova pregnant woman European Journal of Internal Medicine – EUR J INTERN MED. 01/2009; 20

63. M. Paçarada, Sh. Lulaj, G. Kongjeli, N. Kongjeli, H. Qavdarbasha. Factors associated with patholoytologic colposcopic and cytologic changes in 500 clinically asymtomatic woman. In J Gynecol Obstet 2010, 108(1), 7-10

  
64. Lulaj Sh, Gashi A. Situata parinatale në Kosovë 2000-2009, Konferenca vjetore e SHOGJK&Konferenca e 2-të e RCOG-Eurovision, Maj 2010, Prishtinë.

65. Lulaj Sh. Vdekshmëria materiale në Kosovë. Konferenca vjetore e SHOGJK. Konferenca e 2-të e RCOG-Eurovision, Maj 2010, Prishtinë.

66. Turjaka A, Koçinaj – Berisha M, Gashi-Luci L, Lulaj Sh . Breast kancer screening in Kosovo: Women’s knowledge and behaviours.
Zdrav Var 2010 ; 49: 153-159

67. Lulaj Sh. Clinical significance of kolor Doppler sonography of Aa. Uterinae during pregnancy. Ultrasound in Obstetrics&Gynecology 2010; 36 ( Suppl. 1 ) 168-305

68. Gorani N, Elezaj I, Gorani D, Letaj K, Islami Sh, Lulaj Sh. The incidente of micronucleus in patients with Cancer of the Cervix. Health MED – Volume 5/Number2/2011, 459-465


69. Lulaj Sh, Tolaj J, Qafleshi A, Behluli M, Rexhepi N. Matrenal mortality in Kosovo in period between years 2000-2010. 2-nd Congress on Obstetrics-Gynaecology. April 28 – May 1, 2011 Tirana, Albania. Suplement Revista Shqiptare Obstetrikë-Gjinekologjisë, Janar 2011, Vol.III/Nr.7


70. Lulaj Sh, Daci B, Bajraktari Sh, Rafuna N, Arif H, Lulaj A. How frequent is the Cesarean section as a mode of delivery at the Gyn./ Ob. Clinic in Prishtina
2-nd Congress on Obstetrics-Gynaecology. April 28 – May 1, 2011 Tirana, Albania. Suplement Revista Shqiptare Obstetrikë-Gjinekologjisë, Janar 2011, Vol.III/Nr.7


71. Lulaj Sh. Gashi A. Perinatal situation in Kosovo for the years 2000 to 2010
2-nd Congress on Obstetrics-Gynaecology. April 28 – May 1, 2011 Tirana, Albania. Suplement Revista Shqiptare Obstetrikë-Gjinekologjisë, Janar 2011, Vol.III/Nr.7


72. Rexhaj I, Lulaj Sh. Perinatal mortatlity in Ob./ Gyn. Clinic from 1980 to 2010.
2-nd Congress on Obstetrics-Gynaecology. April 28 – May 1, 2011 Tirana, Albania. Suplement Revista Shqiptare Obstetrikë-Gjinekologjisë, Janar 2011, Vol.III/Nr.7

73. Kotori M, Lulaj Sh, Kotor A, Muhaxhiri F, Muhaxhiri- Hoxha M. Neonatal screening in the first trimester fo Down Syndrome.
2-nd Congress on Obstetrics-Gynaecology. April 28 – May 1, 2011 Tirana, Albania. Suplement Revista Shqiptare Obstetrikë-Gjinekologjisë, Janar 2011, Vol.III/Nr.7


74. Latifi-Hoxha S, Hoxha M, Lulaj Sh, Krasniqi B, Berisha N, Zejnullahu V, Ibishi V. The mode of delivery and gestation age impact on frequency of neonatal complication in twin pregnecies.2-nd Congress on Obstetrics-Gynaecology. April 28 – May 1, 2011 Tirana, Albania. Suplement Revista Shqiptare Obstetrikë-Gjinekologjisë, Janar 2011, Vol.III/Nr.7

75. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Kotori M, Rafuna N, Lulaj A. Prenatal Ultrasonographic diagnosis of umbilical cord complications. Book of abstracts. 21st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.  September 2011, Los Angeles, USA.

76. H Paçarizi, L Begolli, S Lulaj, Z Gafurri.  Blood urea nitrogen/creatinine index is a predictor of prerenal damage in preeclampsia Journal of Healt Science, 2012 – jhsci.ba

77. B ElshaniA DaciS GashiSh Lulaj . The incidente of caesarean sections  THE INCIDENCE OF CAESAREAN SECTIONS IN THE UNIVERSITY CLINICTHE INCIDENCE OF CAESAREAN SECTIONS IN THE UNIVERSITY CLINICAL CENTER OF KOSOVOin the University Clinical Center of KosovoTHE INCIDENCE OF CAESAREAN SECTIONS IN THE UNIVERSITY CLINICAL CENTER OF KOSOVO, Acta Inform Med. 2012 December; 20(4): 244–248.


78. Lulaj Sh. Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2011, Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, 8-25, Prill 2012, Pejë

79. Laifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Kelmendi H, Berisha N, Bajraktari-Ponosheci Sh,
Ademi-Ibishi V. Efikasiteti i tamponadës së mitrës në ndaljen e gjakderdhjes
pas lindjes të lindjet me sectio caesarea. Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2012, Pejë

80. Rafuna N, Lulaj Sh, Ahmeti F, Kolgeci S, Dërguti H. Sëmundshmëria dhe
vdekshmëria perinatale si pasojë e mamisë në shtatzëni. Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2012, Pejë

81. Kolgeci S, Krasniqi S, Kastrati B, Lulaj Sh, Gashi N, Hoxha S, Gorani N.
Frekuenca e ndryshimeve numërike dhe strukturore të kromozomeve të
personat me sindrom të Down-it në Kosovë. Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2012, Pejë

82. Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Hoxha M, Krasniqi B, Kelmendi H, Berisha N.
ndikimi i modusit të lindjes varësisht nga pesha e lindjes në komplikimet
neonatale në shtatzënitë binjake. Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2012, Pejë

83. Imeri B, Imeri F, Ramadani Sh, Gojani P, Rexhaj I, Lulaj Sh. Protokolet
e stimulimit ovarial të riprodhimi i asistuar. Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2012, Pejë


84. Kolgeci S, Lulaj Sh, Paqarada M, Aliu A, Dervishi Z, Zeqiri F, Gorani N.
Rreziku reproduktiv të çiftet bashkëshortore me translokacione të Robert-
sonit. Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në
Kosovë, Prill 2012, Pejë

85. Kolgeci S, Lulaj Sh, Paqarada M, Dervishi Z, Latifi S. Translokacionet
e Robertsonit si shkaktar të dështimeve spontane dhe të lindjes së
fëmijëve me sindrom Down. Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe
Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2012, Pejë

86. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Lila A, Tolaj j, Daci B, Lulaj A. Shkaqet e vdekjes
materiale për vitet 2000-2011 në Kosovë. Suplement, Kongresi i I-rë i Obs
tetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2012, Pejë


87. Lulaj Sh, Lila A. Rrjedha jo e rëndomtë e një shtatzënie gemellare.
Prezantim rasti. Suplement, Kongresi i I-rë i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë, Prill 2012, Pejë

88. Lulaj Sh, Lila A, Latifi-Hoxha S, Tolaj J, Lulaj A. Clinical Causes of maternal deaths for 2000-2010 in Kosova. XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics , 7-12 October 2012 , Roma Italy

89. Lulaj Sh, Lila A, Latifi-Hoxha S, Tolaj J, Lulaj A. Reduction of Maternal and Newborn Mortality in Kosovo – Lesson Learned. XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics , 7-12 October 2012 , Roma Italy


90. Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Hoxha M, Ademi V, Berisha N. Influence of mode of delivery on neonatal complications in twin pregnancies ≥ 28 weeks. XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics , 7-12 October 2012 , Roma Italy

91. Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Hoxha M, Berisha N, Ibishi V, Skenderi B. Influence of mode of delivery and gestacional age on neonatal complications in twin. Twin research and human genetics. 2012 vol. 15 issued 02 p 2010

92. Paçarizi H, Begolli L, Lulaj Sh, Gafurri Z. Blood urea nitrogjen/creatinine index is a predictor of prerenal damave in preeclapsia. Jurnal of Helth Science. Ba 2 ( 1 ) 9-13, 2012

93.Latifi-Hoxha S, Lulaj Sh, Kelmendi H, Berisha N, Bajraktari Sh, Ibishi V. Efficiency of uterine tamponade in stopping the post parfum hemorrage after C. secsion . 2013, Meduzzi Editoriale, Proceedings, Code 328 p 328-331.

94. Latifi-Hoxha Sh, Lulaj Sh, Hoxha M, Ademi V, Berisha N. Influence of mode of delivery on neonatal complications in twin pregnancies at and after  28 weeks of gestation . Int J of Gyn Obst. 2012 s80911s3.

 95.Latifi-Hoxha S, Ibishi V, Brovina A, Hoxha M, Lulaj Sh. Refusal of treatment of akute leukemia in pregnancy . A case report. J of  med case reports 2013, 7:148 .

96. Lulaj Sh. Gjendja perinatale në Kosovë për vitin 2012, Monografi, 2013 Prishtinë.

97. Lulaj Sh. Antenatal care, Albanian Third Congress on Ob/Gyn. Abstract Nr.34, 2013, Tirana.

98. Kolgeci S, Paqarada M, Lulaj Sh, Azemi M, Lila A, Kafexholli A, Kolgeci J.  Ndikimi i translokacioneve të balancuara në aftësinë reproduktive të çifteve bashkëshortore. Kongresi i III-të Ndërkombëtar i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë, Abstract Nr.35, 2013, Tiranë.

99. Lulaj Sh, Latifi-Hoxha S, Lulaj A, Hoxha M, Shala M, Kolgeci S. Gjendja perinatale  në Kosovë për vitet 2000-2012. Kongresi i III-të Ndërkombëtar i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë, Abstract Nr.36, 2013, Tiranë.

100. Kolgeci S, Lulaj Sh, Paqarada M, Azemi M, Gashi N, Lila A, Kafexholli A, Kolgeci J.  Ndikimi o moshës së nënës në shpeshtësinë e lindjeve të fëmijëve me Sindrom të Down-it. Kongresi i III-të Ndërkobëtar i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë, Poster  Nr.09, 2013, Tiranë.

101. Lulaj Sh, Gjocaj C, Lulaj A, Lila A. Epidemia e lindjeve me prerje cezariane në Kosovë, Kongresi i II-të Ndërkombëtar i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë. Suplement, f. 42, 2014 Prishtinë .

102. Rafuna N, Lulaj Sh, Rafuna H, Pallqa S. Anemia sideropenike në shtatzëni.

Kongresi i II-të Ndërkombëtar i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë. Suplement, f. 50, 2014 Prishtinë .

103. Lulaj Sh. Gjendja perinatale në Kosovë 2012, Kongresi i II-të Ndërkombëtar i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë. Suplement, f. 99- 110, 2014 Prishtinë .

104. Lulaj Sh,Sherifi A, Sheqerxhi S, Lila A, Lulaj A. Sëmundjet hipertensive në shtatzëni. Kongresi i IV-të Ndërkobëtar i Obstetrikës dhe Gjinekologjisë, Abstract Nr.111-114, 2015, Tiranë

105. Lulaj Sh,Lila A, Lulaj A. Repeated Caesarean Section- potencial factor for serious obstetric complications. XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. 4-9 October, 2015 Vancouver, Canada.

106. Sh Lulaj, F. Haxhiu-Derguti, C. Gjocaj,A Lulaj. Diabetes and Pregnancy. Gynaecology and Obstetrics Clinic, Prishtina 2016. Kongersi i 3. I Obstetrikës dhe Gjinekologjisë në Kosovë. Suplemenet.

107. Sh Lulaj, A. Lulaj – Salihu. Skriningu në tremestrin e parë të shtatzënisë dhe laboratorët në Kosovë. Kongersi ndërkombëtar i Shoqatës Shqiptare të Obstetrikës-Gjinekologjisë 12-14 Maj 2017 Tiranë. Libri i abstrakteve.

108. Sh Lulaj, A Lulaj – Salihu. Skriningu prenatal në shtatzëni, dhe provoja dhe praktika e deritanishme në Kosovë. Konferenca: Skiriningu prenatal jo invaziv në Kosovë. Provoja nga Sllovenia dhe Kosova. Prishtinë 2017.

109. Sh. Lulaj . Skreeningu ehografik në Obstetrikë, Prishtinë, 2017

110. Lulaj Sh, Lulaj Salihu A, Lulaj L, Lila A. The epidemi of Caesarean sction deliveries in Republic of Kosova . 26 EBCOG”s European Congress of Obstetrics and Gynaecology. 8,9,10 March 2018 Paris, France.

111. Lulaj Sh, Lulaj Salihu A,  Lila A. Serious risks of multiple C/ section deliveries.

26 EBCOG”s European Congress of Obstetrics and Gynaecology. 8,9,10 March 2018 Paris, France.

112.  Lulaj Sh, Lulaj–Salihu A. First trimester pregnacy screening and laboratoris in Kosova. 2nd International Congress of perinatal care, Human Reproduction and Andrology. May 10–12, 2018 Durrës, Albania

113. Lila A, Lulaj Sh, Simunic V. Ndikimi i obesitetit dhe PCOS të gratë infertile në Kosovë. Kongresi i IV Kosovar për Gjinekologji dhe Obstetrikë, 19/21 Shtator 2018,

Suplementi, Prishtinë.

114. Lulaj Sh, Hamza Q, Lulaj–Salihu A, Lila A. Cilësia e kujdesit antenatal në Kosovë. Kongresi i IV Kosovar për Gjinekologji dhe Obstetrikë, 19/21 Shtator 2018,

Suplementi, Prishtinë.